Croeso i Abermaw

Croeso! / Welcome!

Ar ôl ei ymweliad ag Abermaw (Bermo ar lafar) yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, dyma sut y disgrifiodd William Wordsworth y dref: “A hithau’n wynebu golygfa wych o’r môr, gyda’r mynyddoedd y tu ôl iddi, aber hyfryd yr afon sy’n llifo am wyth milltir i mewn i’r tir, a Chadair Idris dim ond diwrnod o daith gerdded i ffwrdd, gall Abermaw ddal ei thir yn erbyn unrhyw dref arall.

Nid yw llawer o’r bobl sy’n ymweld ag Abermaw yn ne Eryri bob blwyddyn yn mentro y tu hwnt i’r promenâd a’r traeth i weld cilfachau bach yr hen dref borthladd hon. Mae ganddi hanes sy’n ymestyn yn ôl 500 mlynedd: ar un cyfnod roedd y porthladd yn un prysur iawn, gyda diwydiant adeiladu llongau a oedd yn ymestyn yr holl ffordd ar hyd aber afon Mawddach. Roedd y porthladd yn ateb gofynion y fasnach wlân ac yn ddiweddarach y fasnach lechi yn yr hen sir Feirionnydd, yn ogystal â’r prif nwyddau eraill a physgota penwaig. Ers y 1750au bu gan Abermaw ddiwydiant ymwelwyr arwyddocaol hefyd ac ar ôl i’r rheilffordd gyrraedd y dref yn 1867, cynyddodd nifer yr ymwelwyr i’r fath raddau nes i dwristiaeth ddod yn brif ddiwydiant y dref. Pan gyrhaeddodd y trên cyntaf camodd 1200 o deithwyr oddi arno ond go brin fod y dref yn barod amdanynt!

Nod Taith Treftadaeth Abermaw yw tynnu sylw’r ymwelydd at rai mannau yng nghanol tref Abermaw sy’n rhan bwysig o’i hanes ac sy’n rhoi i’r dref ei chymeriad unigryw. Hefyd gobeithiwn y bydd y daith yn annog ymwelwyr i ymweld â mannau eraill o ddiddordeb y tu hwnt i’r dref.

Mae’r daflen sy’n disgrifio’r daith ar gael, am bris rhesymol, o’r Ganolfan Gwybodaeth i Ymwelwyr yng ngorsaf Abermaw ac mewn nifer o westai a thai gwely a brecwast yn y dref. Fodd bynnag, mae’r wefan hon yn cynnig llawer mwy o fanylion a chyfoeth o ddeunydd ychwanegol.

Sponsor Logos

This project is part funded through the Rural Development Plan for Wales 2007- 2013 which is funded by the Welsh Government and the European Union.

Funding Information